TURBAIN

Description: TURBINE OILS meet IS: 1012-2002, BS 489, General Electric GEK27070, Siemens (KWU) spec. TPS 9013 04 (KWU), GEK 28143A, GEK 32568C, GEK 101941 A (for Servoprime 32) & GEK 32568A for Gas Turbine (for Servoprime 2) and BH turbine oil requirements.